Uncategorized

ร้อยเอ็ดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ร้อยเอ็ดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ร่วมกับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และการใช้อาคารหอสูงชมเมืองร้อยเอ็ดและพื้นที่โดยรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เเละเเขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประธานในพิธีเปิดการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ทต.ท่าม่วง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากระตึบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัยคงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม ต้อนรับเเละกล่าวต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้คัดเลือกเทศบาลตำบลท่าม่วงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทนจำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ ยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและแนวทางการบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและนำไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจต่อไป โดยมีนายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีดังกล่าว

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542—-