ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.แม่ริม กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสำราญ กอ.รมน.จว.ช.ม. และคณะกรรมการชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.แม่ริม ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครองกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังป้อง ม.6 บ.วังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ในการรับทราบปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน


เมื่อ 241000 พ.ย. 61 ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.แม่ริม กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ พ.อ.หญิง พนิตตา สุขสำราญ กอ.รมน.จว.ช.ม. และคณะกรรมการชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อ.แม่ริม ประกอบด้วย ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครองกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านวังป้อง ม.6 บ.วังป้อง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม. ในการรับทราบปัญหา และรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการในพื้นที่ ซึ่งประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการในการขุดลอกคลองมัจฉา บริเวณข้างวัดวังป้องระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เนื่องจากคลองมีลักษณะตื้นเขินทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก ชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จึงได้รับทราบปัญหาและความต้องการดังกล่าว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี