จ.จันทบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 19


จ.จันทบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 19

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ การเป็นผู้นำของคนพิการ ขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสู่การปฏิบัติ
วันนี้ ( 24 ธ.ค.62 ) ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด และองค์กรคนพิการจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ การเป็นผู้นำของคนพิการ ขับเคลื่อนวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2573 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสู่การปฏิบัติ การจัดงานครั้งนี้เน้นการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบโล่คนพิการต้นแบบ มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ การเสวนาหัวข้อ “ ทิศทางการเสริมพลังความเป็นผู้นำของคนพิการ”

นิทรรศการการแสดงผลงานด้านคนพิการ พร้อมทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ ยังได้ร่วมกันจัดซุ้มอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้ร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนผู้พิการประมาณ 14,500 ราย 3 อันดับแรกคือเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สาเหตุจากอุบัติเหตุ และสุขภาพ อันดับที่ 2 ผู้พิการด้านสื่อความหมายทางการได้ยิน และ ลำดับที่ 3 เป็นผู้พิการทางการมองเห็น

https://youtu.be/c68wwk_lGG4

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,