Uncategorized ข่าว เชียงราย

ชาวจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงราย ตานหาพญามังราย ในโอกาสครบรอบ 758 ปี

ชาวจังหวัดเชียงรายร่วมพิธีทำบุญเมืองเชียงราย ตานหาพญามังราย ในโอกาสครบรอบ 758 ปี

————

เช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่วัดดอยงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพ่อขุน พร้อมห่มผ้ารอบพระสถูป ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

จากนั้น ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชจัดประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีพราหมณ์ ทำพิธีสืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และตานหาพญาเม็งราย ร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงราย โดยล้วนแต่งกายด้วยชุดล้านนาและประจำเผ่าเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาจาก 18 อำเภอ ก่อนที่คณะนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ จะร่วมถวายเครื่องสักการะ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวคำสดุดีไหว้สาพญามังราย

สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 1805 หรือในปัจจุบันถือว่าครบรอบ 758 ปี โดยถือเป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์ลวะ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 1 ปี ก็ทรงสร้างเมืองเชียงราย เป็นเมืองหลวงแทนหิรัญนครเงินยาง ต่อมาเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช 1860 ที่เมืองเชียงใหม่นพบุรีศรีนครพิงค์ ภายหลังสามารถรวบรวมแผ่นดินล้านนา ให้เป็นปึกแผ่นโดยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลในภูมิภาคนี้ และเมืองเชียงรายจึงได้รับยอมรับ นับเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคแห่งล้านนาอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/01/63