Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ยโสธรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์”

“ยโสธรจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์”

25 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางกมลพร คำนึง ยโสธรจังหวัดยโสธร นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ประกอบด้วยสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จำนวนมากกว่าครึ่งร้อย เดินทางศึกษาดูงาน ณ.สวนผลไม้ที่ได้ผลผลิตตามฤดูกาลสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ได้แก่บ้านไร่สวนแก้ว บ้านทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่15 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ที่ปลูกแก้วมังกรส่งตลาดไทมีรายได ้6 แสนบาท/ปี

ไร่ลำใยขวัญเทวา บ้านหนองแก ตำบลกุดชุม ปลูกลำใยส่งขายมีรายได้ 4 แสนบาท/ปีและไร่นุชจรินทร์ บ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปลูกสละอินโด ส่งขายสร้างได้อย่างงาม และภายใต้กิจกรรม”อร่อยทุกไร่ ซิมได้ทุกสวน” นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพบสื่อมวลชน”เพื่อแถลงผลงาน นโบบายรัฐ ในรอบ6 เดือนแรกของปีงบประมาณ2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1 สุขวิทยากรตั้งจรงจิตร15 และยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สื่อมวลชนสัมพันธ์กับหัวหน้าส่วนราชการ VIP ยโสธร เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างหน่วยงานราชการและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรสร้างการรับรู้เข้าใจ ไปสู่การปฎิบัติให้บรรลุผลเพิ่มขึ้นต่อไป

พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าว ยโสธร ภาพ-ข่าว