Uncategorized

อำเภอปราสาท สุรินทร์ ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน พร้อมมอบใบประกาศ รุ่นแรก

อำเภอปราสาท สุรินทร์ ขับเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน พร้อมมอบใบประกาศ รุ่นแรก
อำเภอปราสาท สุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร รุ่นแรกของอำเภอ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน
นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร ในการฝึกอบรมเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ.ศาลากลางประชาคมบ้านโคกสะอาด หมู่ที่1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งถือว่าเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน 4 ครั้ง และ เป็นรุ่นแรกของอำเภอปราสาท โดยมีนายสุวพงษ์ ใบพลูทอง เกษตรอำเภอปราสาท นายชุมพล สุ่มมาตร ปลัดอาวุโสอำเภอปราสาทและเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ และผู้นำชุมชน และเกษตรกรผู้เข้ารับใบประกาศนียบัตรในชุมชนนี้นับร้อยคนทางด้านนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท กล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่เชื่อมโยงจากระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ดำเนินการอย่างมีแบบแผน มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ และเน้นการมีส่วนร่วมในการกันแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในระดับตำบล ของอำเภอปราสาท การขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งเกษตรกรส่วนมากได้เข้ารับการฝึกอบรมครบ 4 ครั้งเกือบครบถ้วน พร้อมที่จะนำเสนอโครงการต่อระดับอำเภอและส่งต่อระดับจังหวัด ต่อไป ทั้งนี้ผลลัพธ์ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน คือการรับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน สู่การมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศอย่างมีศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง