ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… อป.มช.หวังเขย่าเรทติ้ง ปรับผังรายการวิทยุกระจายเสียงใหม่.

ร้อยเอ็ด…
อป.มช.หวังเขย่าเรทติ้ง ปรับผังรายการวิทยุกระจายเสียงใหม่.

*บ่ายวันนี้จันทร์ที่ 26 ส.ค.2562 ณ.ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด (ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) มีนายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดนั่งเป็นประธาน พร้อมสมาชิกอาสาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระที่สำคัญคือคัดเลือก อป.มช.เพิ่มเติมเต็มมาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงผ่าน สวท.94.00 mhz.
**อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) “เป็นสื่อบุคคล”ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2536 และขยายผลจังหวัดละ 40 คน เมื่อพ.ศ.2556 เพื่อต้องการให้เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ ในระดับหมู่บ้าน ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มี อป.มช. อยู่ในทะเบียนรายชื่อประมาณ 3,000 คน
***นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีนโยบายให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจัดสรรเวลาออกอากาศ ให้สำหรับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) มาจัดรายการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเองเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

สุเทพ ลอยแก้ว/ถ่ายภาพ-รายงาน