Uncategorized

ตราด/ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ตราด/ กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในเขตเทศตําบ

ลคลองใหญ่และเขต อบต.คลองใหญ่ ตั้งแต่หมู่ 3-8 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จํานวน 21 ราย วันที่ 25 กันยายน 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําสมาชิกกิ่งกาชาด โรงพยาบาลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน และชุดพัฒนาสัมพันธ็มวลชน 1307 เข้าร่วมออกหน่วยตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 21 ราย เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของผู้ป่วยติดเตียง ในยุคปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เป็นจํานวนหลายรายแต่ละพื้นที่ และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ซื่งเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วยเล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นต้น พร้อมสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป พร้อมกันนี้ นางสําราญ ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ยังใจบุญได้มอบเงินส่วนตัวให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย พร้อมด้วยสมาชิกเป็นต้น และพร้อมกันนี้ทางนายกและสมาชิกได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จํานวน 21 ราย ด้วยครับ/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด