Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันดินโลก “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion , Save Our future” ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมวันดินโลก
“ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion , Save Our future”
ส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 ธ.ค. 62) ที่สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดนราธิวาส “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion , Save Our future” โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และหมอดินอาสา ร่วมกิจกรรม กว่า 500 คน

โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดิน และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และในปี 2562 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion , Save Our future” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน
จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส โดยสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนวันดินโลก โดยจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2562

ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน สินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน รวมทั้งมีนิทรรศการของส่วนราชการในสังกัดฯ เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ์ การเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว นอกจากนี้ยังมีจุดเช็คอินวันดินโลก ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีชีวภาพ ต่างๆ อบรมหมอดินอาสา การมอบประกาศนียบัตรแก่หมอดินอาสาดีเด่น และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลการพัฒนา
หลังพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวันดินโลก ที่ต้องการให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน