นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมศดธ.จว. ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชป.กพ. ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ทสจ.กพ. อบต.นาบ่อคำ ผู้นำท้องที่ และผู้ร้อง ประชุมหารือและลงพื้น ม.10 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง ที่ตรวจสอบ กรณี น้ำกัดเซาะคันดินและตลิ่งที่ดินบริเวณฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำสระหลวง

1.เมื่อ251400 ก.พ. 62กอ.รมน.จังหวัดก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.)ร่วมศดธ.จว. ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชป.กพ. ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ทสจ.กพ. อบต.นาบ่อคำ ผู้นำท้องที่ และผู้ร้อง ประชุมหารือและลงพื้น ม.10 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง ที่ตรวจสอบ กรณี น้ำกัดเซาะคันดินและตลิ่งที่ดินบริเวณฝายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำสระหลวง
จากการตรวจสอบพบว่า ฝาย ม.ข.คลองข่อยรับน้ำจากคลองไพร ก่อสร้างเมื่อปี 2559 งปม.2.5 แสน ของ อ.เมือง รูปแบบก่อสร้างมีเสารองรับคันฝายทำให้มีวัชพืชมาติดและกีดขวางทางน้ำ ช่วงน้ำหลากไม่สามารถระบายน้ำได้เต็มที่ทำให้เกิดการกัดเซาะคันดินและตลิ่งเสียหาย โดยชาวบ้านมีความประสงค์นำเสาดังกล่าวออกแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1.1. ให้ อบต.แก้ไขปัญหาเร่งด่วนซ่อมคันดินและตลิ่งที่ชำรุดเสียหาย
1.2. ชป.ตรวจสอบเบื้องต้น หากนำเสารองคันฝายออกไม่กระทบโครงสร้าง ให้ ผญบ.ประชาคมชาวบ้าน
ผ่านความเห็น อบต. ให้ อ.เมือง พิจารณา
1.3. ให้ ชป.สำรวจออกแบบจัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาคลองส่งน้ำทั้งระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว
2.หน่วยจะได้ติดตามความคืบหน้าและรายงานให้ทราบต่อไป