Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง,จนท.ตร.สภ.สว่างอารมณ์ และจิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน บ้านบึงนา หมู่ ๑๘ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

มื่อ ๒๗๐๙๐๐-๒๗๑๒๐๐ ก.พ.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง,จนท.ตร.สภ.สว่างอารมณ์ และจิตอาสา เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน บ้านบึงนา หมู่ ๑๘ ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ”ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”จำนวน ๓ ครัวเรือน ดังนี้
๑.นายสมศักดิ์ รัตนสูตร อายุ ๖๐ ปี บ้านเลขที่ ๙ ม.๑๘ ต.ไผ่เขียวฯ
๒.นางเฉลียง บุญโพธิ์ อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๔๕/๕ ม.๑๘ ต.ไผ่เขียวฯ
๓.นายสุไทย แป้นอินทร์ อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๓/๑ ม.๑๘ ต.ไผ่เขียวฯ
ซึ่งยังไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียน โดยปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ มี ๓ เรื่องดังนี้
๑.ปัญหาเรื่องยาเสพติด
๒.ปัญหาทางด้านการเกษตร การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
๓.ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความต้องการและขาดแคลน
พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ ให้งดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งมีอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/sGgFiYj4HWk

 

https://youtu.be/oHC5SLU6Hs4