Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด..วันนี้…คณะสงฆ์ตำบลโนนรัง ตำบลโนนตาล เขต 1 เขต 2 ตำบลหนองแก้ว เขต 1 เขต 2 ขอถวายการต้อนรับ คณะพระธรรมฑูต สายที่ 5 คณะสงฆ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด..วันนี้…คณะสงฆ์ตำบลโนนรัง ตำบลโนนตาล เขต 1 เขต 2 ตำบลหนองแก้ว เขต 1 เขต 2 ขอถวายการต้อนรับ คณะพระธรรมฑูต สายที่ 5 คณะสงฆ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
ณ วัดผันทนาราม ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการวัด,อสม,สอบต,ทายกทายิกาชาวบ้านพร้อมเตรียมงานจัดสถานที่เพื่อต้อนรับคณะสงฆ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด…

เวลา 14.00 น. คณะสงฆ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมอสม.ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับประสานงาน,ครั้งนี้เพื่อมอบขวัญและกำลังใจให้ผู้ป่วยตามแนวทางด้านการรักษาของคณะสงฆ์คือสวดพระคาถา,ทำพิธีผูกข้อต่อแขนตามแนวทางพุทธศาสนาในชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 พร้อมเดินทางเข้าบริเวณ วัดผันทนาราม ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติศาสนกิจพิธีตามขั้นตอนพุทธศาสนา

เวลา 14.49 น. พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (มหานิกาย)จังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน ในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย คณะสงฆ์ตำบลโนนรัง ตำบลโนนตาล เขต 1 เขต 2 ตำบลหนองแก้ว เขต 1 เขต 2 พร้อมกันขอถวายการต้อนรับคณะพระธรรมฑูต สายที่ 5 กราบคารวะนอบน้อมท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(มหานิกาย)

 

-นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เข้ากราบนมัสการสักการะพร้อมท่านผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการวัดด้วยใจศรัทธา* *พระรุจิภาส ปญญาวชิโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนรัง กล่าวถวายรายงาน….
พระอธิการหมาย ถาวโร เจ้าอาวาสวัดผันทนาราม พร้อมทายกทายิกาทุกทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีนุ่งขาวห่มขาวในเพื่อรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาคณะสงฆ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด *โดย พระครูสุวัฒน์ โพธิคุณ รองเจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต 1 เรื่องวัฒนะประเพณีที่ควรรักษา….

ในพิธีทางพระพุทธศาสนา.อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน,จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
ธรรมสี่ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ
พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติ ไหว้กราบ,มีปรกติอ่อนน้อม ต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ…
ศรัทธาผู้เข้าร่วมงานต้อนรับคณะพระธรรมฑูต สายที่ 5 ในครั้งนี้ประมาณ 150 คน…

######
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว

Comments are closed.