Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯเตรียมเข้าร่วมประชุมในวาระจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาค

ผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศฯเตรียมเข้าร่วมประชุมในวาระจัดงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาค

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 26 กันยายน 2562 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตผู้บริหารโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์พร้อมด้วย มิสวรรณวิมล ครุฑางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยาฯเตรียมความพร้อมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.ในวาระเรื่องการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยในการจัดงานครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1/2562

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์