Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 น. สำนักงานและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย จัดงานวันสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยของจังหวัดเชียงราย และการประชุมองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ประจำปี 2562 ที่ห้องอาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดประชุมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เชิญร่วมทำข่าว พิธีเปิดโครงการ “คลินิกเคลื่อนที่แบบสหวิชาชีพ” เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนในหน้าและกะโหลกศรีษะในเขตพื้นที่เชียงราย ณ อาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา ชั้น 9 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

เวลา 13.00 น. ชมรมเรารักกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการจัดงาน วิ่งเพื่อสุขภาพ เชียงรายสายลมหนาว ครั้งที่ 2 วิ่งไปม่วนไปตามสไตล์ RUN RALLY ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย เชียงราย (สนามกีฬาเชียงราย)

เวลา 15.30 น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport Forall 4.0) ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰