Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา มทบ.34 เดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

พะเยา มทบ.34 เดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารของกองทัพบก และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของพลทหารกองประจำการตลอดจนกำลังพลและครอบครัว

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ต้องเข้าร่วมทำการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ 105 ร่วมกับกำลังพล ของมณฑลทหารบกที่ 34 ตามโครงการเดินตามรอยเท้า พ่อกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ที่ทางศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 34 ได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในการสืบสานการทำนาข้าวและส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับพลทหารกองประจำการ กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนถึงเพื่อใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้ลดรายจ่าย และ เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธฺคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศน มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่พสกนิกรชาวไทย ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

โดยทางมณฑลทหารบกที่ 34 ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของ มทบ,34 ต่อเนื่องทุกปี โดยปลูกข้าวหอมดอกมะลิ 105 ในแปลงนาจำนวน 7 ไร่ทั้งนี้หน่วยได้จัดกำลังพลหมุนเวียนเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการเตรียมพันธุ์ข้าว การเตรียมดิน การไถพรวน การไถกล้า การเตรียมกล้าพันธุ์ข้าว การปักดำ การดูแลน้ำและการกำจัดวัชพืชในแปลงนา ซึ่งในวันนี้ผลผลิตสามารถที่จะทำการเก็บเกี่ยวได้แล้ว และถือว่าได้รับผลผลิตเป็นที่พอใจ ทางหน่วยจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเป็นแนวทางในการยึดถือปฎิบัติ

https://youtu.be/Y9vFHilWPEY