Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ

จันทบุรี-มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย
วันนี้ ( 27 ธ.ค.62 )ที่ ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2562 โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองร่วมพิธี ทั้งนี้สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็ก ออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตามพระประสงค์ และในปีการศึกษา 2562 ทรงประทานทุนให้กับเด็กออทิสติก เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน

และขาดโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 10,633 คน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 102 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 510,000 บาท โอกาสนี้ ส่วนราชการ และ ภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้สมทบทุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการยากจน อีกจำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวม 21,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก