Reporter&Thai Army

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เตรียมจัดงานรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่า ( kick off ) ประจำปีงบประมาณ 62 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เตรียมจัดงานรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่า ( kick off ) ประจำปีงบประมาณ 62 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่า ( kick off ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 30 หน่วยงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ในปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน จาก 10 หน่วยงาน กิจกรรมการแสดงศักยภาพยานพาหนะและอากาศยานดับไฟป่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกิจกรรมทำแนวกันไฟพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ด้านหลังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า ได้เน้นย้ำ ชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกฯ เข้าทำงานร่วมกับหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎร การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ป้องกัน และแก้ไขมิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน