ข่าว เพชรบุรี

เพชรบุรี-ทต.ท่ายางและตัวแทนชุมชน ร่วมพิจารณาและทบทวนแผนพัฒนา5ปี เพื่อให้ยุทธศาสตร์พัฒนาขับเคลื่อน ประชาชนอยู่สุข

เพชรบุรี-ทต.ท่ายางและตัวแทนชุมชน ร่วมพิจารณาและทบทวนแผนพัฒนา5ปี เพื่อให้ยุทธศาสตร์พัฒนาขับเคลื่อน ประชาชนอยู่สุข
เมื่อช่วงเช้าวันที่28 พ.ค.2562 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปี(พ.ศ.2561-2565) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานพร้อมคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีและอาสาสมัครทั้ง37ชุมชน กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

นางนฤมล เปิดเผยว่า ขั้นตอนการร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่3 พ.ศ.2561 สรุปได้ว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาและความต้องการ ในประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาการทบทวน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ดังนั้นการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและตัวแทนชุมชนทุกภาคส่วนในพื้นทีในครั้งนี้ก็เพื่อพิจารณาและแสดงความเห็นชอบร่วมกันเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลฯขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี