ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ดร.เอกภาพ เปิดการแสดงหมอลำในงานบุญบั้งไฟตำบลกกโพธิ์ ร้อยเอ็ด  

27 พฤษภาคม 67 นายเอกภาพ พลซื่อ ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ .พร้อมด้วย นายประนม สว่างชุม นายก อบต.กกโพธิ์ และนายสุวรรณ ละคร กำนันตำบลกกโพธิ์ เป็นประธานเปิดการแสดงหมอลำ ในงานบุญบั้งไฟตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด และจุดบั้งไฟแสนบูชาพญาแถน เพื่อขอฝนตามตวามเชื่อของชาวอิสาน ณ.ฐานจุดบั้งไฟบ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ โดย ดร.เอกภาพ  ได้ร่ายรำตามกลอนลำอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง


นายประนม สว่างชุม นายก อบต.กกโพธิ์ รายงานว่า โดยที่ ทต.กกโพธิ์ มีวิสัยทัศน์ คือ“ท้องถิ่นรวมใจพัฒนา การศึกษาได้มาตรฐาน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงเรื่องธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขประชาชน” ตั้งอยู่บ้านบะยาว หมู่ 2 ระยะทางห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหนองพอก ประมาณ 12 กิโลเมตร ติด 2 ตำบลอ.หนองพอก และอำเภอเมยวดี อำเภอโพนทอง อำเภอละ 1 ตำบล มีพื้นที่ ถือครองทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 34,367 ไร่ หรือประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร โดยทั่วไป มีพื้นที่เป็นที่ราบและที่ดอนสลับกัน ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีคลองน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย ที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทราย ลำห้วยนา และลำห้วยไผ่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำการอาชีพการเกษตร การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จำนวนประชากร จำนวน 12 หมู่บ้าน 1,860 หลังคาเรือน จำนวนประชากร จำนวน 6,498 คน จำนวนครัวเรือนที่รายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท ต่อปี จำนวน 19 ครัวเรือน


ดร.เอกภาพ พลซื่อ ที่ปรึกษา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ  กล่าวว่า อบต.กกโพธิ์ มีพื้นที่ดูแล 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่มากและหลายหมู่บ้านดูแลลำบาก การจัดประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ พี่น้องชาวบ้านทั้ง 12 ตำบลจะได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดขบวนแห่บั้งไฟ จัดหาบั้งไฟ มาร่วมงาน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือเป็นประเพณีจุดบั้งไฟขอฟ้าขอฝนพญาแถนตามความเชื่อ ก่อนฤดูทำนา ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นห่วงอาชีพพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศ  จึงได้ผลักดันงบประมาณลงมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหลายต่อหลายอย่าง ทั้งในด้านการเกษตร ทั้ง พันธุ์ข้าว ปุ๋ย ดิน และที่ดินสปก.ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ เรื่องแหล่งน้ำ ถนนหนทาง ก็ได้ให้ความสำคัญให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกัน ขอให้พี่น้องมั่นใจว่า ก.เกษตรและสหกรณ์ โดยผมดร.เอกภาพ พลซื่อ นามที่ปรึกษา ท่าน รมว.ธรรมนัส จะนำความเดือดร้อน และความต้องการของพี่น้องเกษตรกร พี่น้องประชาชน เสนอขอความช่วยเหลือทางรัฐบาลเพื่อยกฐานะเกษตรกรให้ดีขึ้น มีผลผลิตที่ดี มีราคา นำรายได้สู่พี่น้องประชาชน

สุดท้ายมีข่าวดีพี่น้องชาวร้อยเอ็ดจะได้มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือ อควาเรียมสัตว์น้ำทะเล ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กษฯ. จากการประสานงานของ  ดร.เอกรัฐ พลซื่อ  ในงบประมาณ 95 ล้านบาท

สมนึก บุญศรี  รายงาน