ข่าว ร้อยเอ็ด

ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง “!!

ปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง “!!

วันที่(27 กรกฎาคม 2562 )นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอร่วมกับพนักงาน ไข้หวัดนก พนักงานจ้างเหมา ช่วยงาน ด้านสัตว์ปีก และพนักงานจ้างเหมาช่วย งานด้านสัตวแพทย์ออกปฏิบัติงานตรวจ
เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร.เพื่อค้นหาสัตว์ปีกและสุกรป่วยตายผิดปกติ และเฝ้าระวังโรคสัตว์ในสัตว์ปีกและสุกร พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming Management (GFM)และให้ความรู้พร้อมคำแนะนำในการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

หรือหากพบอาการผิดปกติ(ตามเอกสารที่แจก)ในสุกร ให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือต่อไปโดยได้ดำเนินการ
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 19 อำเภอ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน180 ราย จำนวน 4,351 ตัว เป็ด 6 รายจำนวน 86 ตัว ไก่งวง 1 ราย จำนวน18 ตัว ไก่แจ้ 1 ราย จำนวน 4 ตัวและสุกร 48 ราย จำนวน 319 ตัว

จากการค้นหาและตรวจเยี่ยมไม่พบ
สัตว์ปีกและสุกรป่วย/ตายผิดปกติ

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวจาก.นางสาววริศรา ปิ่นสูงเนิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เลขที่ตำแหน่ง 3617

ศรีไพรทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานข่าว