Uncategorized

จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวเชิญองค์กร สถาบันการศึกษา ศิษย์เก่า เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวเชิญองค์กร สถาบันการศึกษา ศิษย์เก่า เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562วันนี้ (27 ส.ค 61) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ นายศรัณย์ ศรีมะเริง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา ผู้รับรางวัลคุณากร มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 และนายวีระยุทธ เพชรประไพ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเสิงสาง ผู้รับรางวัลครูยิ่งคุณ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2558 ร่วมกันแถลงข่าว การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกครูฯ กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติ ครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู ประเทศละ 1 คน ดำเนินการ 2 ปีต่อครั้ง โดยการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างนี้ประเทศไทยและประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต อยู่ระหว่างการคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูในจังหวัด จำนวน 6 คน ส่งไปยังคณะกรรมการส่วนกลาง พร้อมกับตัวแทนครูจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อพิจารณารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีกำหนดพระราชทานรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สำหรับประเทศไทย ยังมีรางวัลคุณากร 2 รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ 17 รางวัล และรางวัลครูขวัญศิษย์ 145 รางวัล ทั้งนี้จังหวัดฯ ได้พิจารณาให้รางวัลรัตนราชสีมาแก่ครูทั้ง 6 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดฯ โดยจะมีพิธีมอบในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 ด้วย
ด้าน ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทยได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครูที่จะได้รับคัดเลือกคือ การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ทุกคนตลอดชีวิตของความเป็นครู มีองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ในระดับประเทศ หรือนานาชาติ

นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย. จ นครราชสีมาา. ภาพ/ข่าว/////