Uncategorized

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรม โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง เขตสุขภาพที่๗ ปี๒๕๖๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรม โครงการประชาชนปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง เขตสุขภาพที่๗ ปี๒๕๖๑

สนับสนุน นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร้อยเอ็ดเมืองสุขภาพ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยนายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กูล ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ผลิตอาหาร/ขนมที่สะอาด รสชาดอร่อย ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ของ อย. เพื่อจำหน่ายในพื้นที่และขยายให้กว้างไกลสู่ระดับสากล เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี
มีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามนโยบายไทยแลนด์๔.๐
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านอาหาร/ขนม จากจากศูนย์โอทอปชุมชน จำนวน ๑๐๐ คน ตามนโยบาย
“ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน”

 

ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน