ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค หวังร่วมมือกับภาครัฐและจังหวัดในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประเทศและระดับภูมิภาค

พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาคของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สู่การแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในประทศและภูมิภาค โดยมีหน้าที่ในการดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในประทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งเสนอแนะการดำเนินการด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีการประสานงานและสอดรับกับการดำเนินการกับทุกฝ่าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง