Reporter&Thai Army

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการ ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ สนองตอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย รักษา ดูแล ส่งคืนเขากลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว ให้มีอาชีพที่เหมาะสม รวมไปถึงการป้องกันที่ต้นน้ำไม่ให้ประชาชนเข้าไปเสพยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้การนำของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. จึงมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ อาศัยกลไกความร่วมมือของชุมชน ตามแนวทางโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมดำเนินการ ยึดหลักการเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ซึ่งมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผอ.ศอ.ปส.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา, พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี, พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ รอง ผอ.ศอ.ปส.ตร. ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยจัดให้มีการดำเนินการเร่งด่วน (QUICK WIN) ตามโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง
ฟื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด อีกทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข ภายใต้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล เป็นไปตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน

โดยในวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมบางกอก พาเลซ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีฯสำหรับโครงการอบรมชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการในสถานีตำรวจและหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ในการสร้างตำบลเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด โดยการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดบัติการ ให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย โดยเน้นการมีส่วนร่วมชุมชน เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ชุมชน/หมู่บ้านโดยนำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างเป็นระบบต่อไปโดยการอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด บช.น. และ ภ.1 – 4 จำนวน 348 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 พ.ย.66
รุ่นที่ 2 อบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในสังกัด ภ.5 – 9 จำนวน 276 คน
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค.66

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวสาร

ศุภชัย หงษ์รัตนาภรณ์ ผู้สื่อข่าว