Reporter&Thai Army

‘ ถุงขวัญ ขวัญประชา ’ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่สาย จว.เชียงราย……

‘ ถุงขวัญ ขวัญประชา ’ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานอัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.แม่สาย จว.เชียงราย……

 

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. พันเอก พสิษฐ์ มุขเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ให้การต้อนรับ พลโท กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานร่วมพิธีแห่อัญเชิญและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและร่วมรับฟังบรรยายสรุปจากชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3207, 3208 , 3209 , 3210 และ ชบข.3201 ณ บ้านจ้องวัด ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดำเนินการจัดคณะติดตามผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและตามแผนการปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดของกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ด้วย