Uncategorized

สส สัตหีบเดินเท้าพบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในพื้นที่หมู่บ้านทวีสุข

สส สัตหีบเดินเท้าพบปะประชาชนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในพื้นที่หมู่บ้านทวีสุข
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ (ดร.เอ) ส.ส.ชลบุรี เขต8 เดินเท้า นำทีมงานลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อม รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ในพื้นที่ หมู่ที่4 หมู่บ้านทวีสุข เขตเตาถ่าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ประชาชนในพื้นที่ ออกมาต้อนรับกันเป็นจำนวนมาก

นาย สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่พบปะประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ 4 ในวันนี้นั้น เป็นการรับฟังความคิดเห็นตลอดจนอุปสรรคในด้านต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานในการแก้ไข เพราะการพัฒนาต่างๆ ต้องมีความสมดุล และคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่สอดรับกับศักยภาพที่มีของคนท้องถิ่น การพัฒนาที่ทำให้ชีวิตของคนท้องถิ่นดีขึ้น สิ่งเหล่านี้อยากให้ทำควบคู่กันไปด้วย
และวัตถุประสงค์หลักในการลงพื้นที่พบปะพูดคุย กับประชาชนซึ่งอยากให้ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของชุมชนและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนเอง และจำนำปัญหาที่รับทราบมาแล้วนั้น จะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323