Reporter&Thai Army

พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ. -ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

เมื่อ 29 ต.ค.61
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รอง ผอ.สนภ.3 นทพ.

-ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
-การบรรยายสรุปผลการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่าน้อย

โดยมี พลตรี สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ. 33 เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่