หมู่ รส.ประจำ อ.หนองบัว จว.น.ว. ร้อย.รส. ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ชุดขุนอาสา ๓๐๕ นำโดย พ.ต.สมพงษ์ อินทะรังษี เป็น หน.ชุด เพื่อเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านทรงชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า


– เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๖๐๐ หมู่ รส.ประจำ อ.หนองบัว จว.น.ว. ร้อย.รส. ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ชุดขุนอาสา ๓๐๕ นำโดย พ.ต.สมพงษ์ อินทะรังษี เป็น หน.ชุด เพื่อเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระองค์ท่านทรงชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยนำโครงการพระราชดำริที่ใหญ่ๆ จำนวน ๙ โครงการจาก ๔,๗๔๑ โครงการ ให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ยึดหลักปรัชญาในการดำรงชีวิต มีความพอเหมาะพอดี สมเหตุสมผล ที่สำคัญ เพื่อน้อมนำและรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้นและหาที่สุดมิได้ โดยมีผู้เข้ารับฟังจำนวน ๗๐ คน ณ ศาลาประชาคม ม.๗ บ.วังแรต ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จว.น.ว. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย