พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าดำเนินการร่วมกับ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม.และ จนท.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าแดด เข้าตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้าน


เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๕๓๐ น. พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. มอบหมายให้ พ.อ.พิสิฐ จงวัฒนาไพศาล หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าดำเนินการร่วมกับ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ ต.ป่าแดด อ.เมือง จว.ช.ม.และ จนท.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ป่าแดด เข้าตรวจสอบปัญหาการร้องเรียนของชาวบ้านหมู่ ๑ ,หมู่ ๗ ,หมู่ ๙ และหมู่ ๑๐ เรื่องการได้รับความเดือดร้อนจากการทิ้งน้ำเสียลงลำเหมืองสาธารณะ ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านริมลำเหมืองตลอดความยาว ๓.๕ กม. ซึ่งลำเหมืองดังกล่าวต่อเชื่อมคลองแม่ข่า ก่อนที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำปิง สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้
๑.ลำเหมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางน้ำผ่านความกว้างประมาณ ๒.๕ ม.ลึกประมาณ ๑.๕ ม.บางส่วนมีความตื้นเขินจากการทับถมของตะกอน อยู่ในพื้นที่ ต.ป่าแดด ผ่านหมู่บ้านจำนวน ๔ หมู่บ้าน
๒.น้ำเสียที่ลงลำคลองมาจาก
๒.๑ น้ำที่ได้รับการบำบัดแล้วจาก ทอท.ช.ม.
๒.๒ น้ำธรรมชาติจากพื้นที่ริมลำเหมือง (พื้นที่ว่างเปล่า)
๒.๓ น้ำเสียจากครัวเรือนจากหมู่บ้านริมลำเหมือง
๒.๔ น้ำเสียไม่ได้ผ่านการบำบัดจาก ทอท.ช.ม.
๓.ลำเหมืองดังกล่าวตลอดเส้นทางมีวัชชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้น้ำไหลผ่านไม่สะดวก
-กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.จึงขอให้กำนัน ต.ป่าแดด ดำเนินการดังนี้
๑.ทำหนังสือถึงเทศบาล ต.ป่าแดด เพื่อขอความช่วยเหลือ
๒.ทำหนังสือถึง กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.เพื่อขอให้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข และให้การช่วยเหลือต่อไป
๓.ขอให้กำนัน ต.ป่าแดด ทำความเข้าใจประชาชนตลอดริมลำเหมือง ช่วยกันขุดลอกลำเหมือง และกำจัดวัชชพืช ให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย