ร้อยเอ็ด[มอบ]ชื่นชมบุคคลองค์กร”ผลงานดีเด่น”สร้างคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561


ร้อยเอ็ด[มอบ]ชื่นชมบุคคลองค์กร”ผลงานดีเด่น”สร้างคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11/2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 13.30 น.นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม ได้ แสดงความชื่นชมยินดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ด้วยการมอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตร แก่บุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 ดังนี้
1] มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีบุคลากรรับรางวัล “คนดีศรีระบาดระดับตำบล ระดับประเทศ ปี 2561 และผลงาน Good Practices ด้านการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561”
ด้วย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้คัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยา เพื่อรับรางวัล คนดีศรีระบาด ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล และคัดเลือกผลงาน Good Practices ด้านการเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพ เพื่อมอบโล่และเกียรติบัตร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 2 รางวัล ดังนี้1.รางวัล “คนดีศรีระบาด ระดับตำบล ระดับประเทศ” ได้แก่ นายรังสรรค์ เลิศฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
2.รางวัล Good Practices เรื่อง “การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ (D-RTI) โดยชุมชนมีส่วนร่วม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด” ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

2] มอบใบประกาศรับรองมาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ ผ่านการประเมิน ระดับดี
จากนโยบายการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ในระดับอำเภอ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานทีม SRRT ระดับอำเภอ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 – 2561 ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับดี จำนวน 12 อำเภอ และได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน ดังนี้
1.ทีมSRRTที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี ปี 2560 จำนวน 5 ทีม ได้แก่ ทีม SRRT อำเภอสุวรรณภูมิ ,เกษตรวิสัย ,อำเภอศรีสมเด็จ ,อำเภอเชียงขวัญ และทีม SRRT อำเภอหนองฮี
2.ทีม SRRT ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี ปี 2561 จำนวน 7 ทีม ได้แก่ ทีม SRRT อำเภอโพนทอง ,อำเภอพนมไพร ,อำเภอโพธิ์ชัย ,อำเภอธวัชบุรี ,อำเภออาจสามารถ ,อำเภอจังหาร ,อำเภอทุ่งเขาหลวง

3] มอบเกียรติบัตรแก่ที่ปรึกษาคุณภาพและพี่เลี้ยงคุณภาพ จำนวน 15 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่เสียสละในการสร้างกระบวนการ การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วย ระบบพี่เลี้ยง QLN ( Quality Learning Network ) มีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้มีความเข้าใจในมาตรฐาน สามารถเป็นผู้กระตุ้น ทั้งในโรงพยาบาลของตนเอง และโรงพยาบาลที่รับการแลกเปลี่ยน จนเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีมพี่เลี้ยงคุณภาพเป็นผู้สร้างการเรียนรู้และมีที่ปรึกษาคุณภาพ เป็นที่ปรึกษา จนมีผลสัมฤทธิ์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและองค์กรวิชาชีพ สามารถผลักดันให้โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA 100 % ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ที่ปรึกษาคุณภาพ 2 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ชัย สังซา นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนายภาสกร รัตนเดชสกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพี่เลี้ยงคุณภาพจำนวน 12 ท่าน ได้แก่ นางวิภาพร อุตมะ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน นางสาวศศิธร อุณหวุฒิ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลจังหาร นางสาวอินทิรา เจนสระคู โรงพยาบาลอาจสามารถ นางทินารัตน์ วงศ์น้ำคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ นางสาวมนทกานติ์ ตั้งนพรัตน์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน นางกรรณิกา มานะดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย นางปัญจา ชมพูธวัช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองพอก นางวงเดือน โอฆะพนม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพนมไพร นางนิยม ประโกสันตัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ นางสาวรัชนีกร ไข่หิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอาจสามารถ นางวิรังรอง ไชยจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองพอก นายแพน ธะนนไชย นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมรัตต์

4] มอบเกียรติบัตรโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก และโรงพยาบาลที่ส่งผลงานประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2561ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP&P Excellence) โดยให้โรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง มีการดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN & CLEAN Hospital และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่โรงพยาบาลที่ดำเนินงานได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จึงขอมอบเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้
1.การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน “รอ (ลิฟต์) รู้ GREEN & CLEAN Hospital2.โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลพนมไพร โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลปทุมรัตต์ โรงพยาบาลหนองพอก โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน โรงพยาบาลจังหาร โรงพยาบาลโพธิ์ชัย โรงพยาบาลเมืองสรวง
แสดงความยินดีกับสถานบริการสาธารณสุข ได้รับรางวัล สถานบริการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน Green and Clean Hospital เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้
1.ประเภทโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลพนมไพร รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงพยาบาลปทุมรัตต์ รับรางวัลชมเชย2.ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสามัคคี อำเภอเสลภูมิ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย รับรางวัลชมเชย
ชื่นชมและแสดงความยินดีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในความตั้งใจในการทำงาน การใช้วิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดสิ่งดีงาม ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ บุคลากรในสังกัดทำความดี ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือน กันยายน 2561 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1.นางวราภรณ์ เกตุคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี ทำหน้าที่พลเมืองดี ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ พิทักษ์ปกป้องชาติ บ้านเมือง ด้วยการแจ้งเบาะแสนำมาสู่การจับกุมยาเสพติดรายสำคัญได้
2.นางยุภาพร บุญประจักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพนทอง เป็นบุคลากรมีความซื่อสัตย์ เก็บทองคำรูปพรรณได้ บริเวณหน้าโรงพยาบาลโพนทอง ส่งคืนเจ้าของ3.นางบุษบา กวีมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ถนนเส้นบ้านปอภาร – ศรีสมเด็จ ระหว่างหมู่บ้านโนนสีดาและบ้านเหล่าอาลาง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3 ราย เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
3.นายสุนัน ดังก้อง สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ชัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ บนเส้นทางโค้งตำบลกุดน้ำใส ก่อนถึงสี่แยกไปอำเภอพนมไพร ผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโพนทอง4.นายชาญณรงค์ ไชยประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอโพนทอง และ นางสง่า สว่างวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้วเหนือ อำเภอโพนทอง จำนวน 3 ราย เข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลโพนทอง.
***ช่วงท้ายออกกำลังกายผ่อนคลาย*
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว