Uncategorized

ขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ 5 องค์กรการ จัดประชุมประเมินคุณภาพขนส่งรถสาธารณะ จังหวัดเชียงรายที่ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน

ขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมมือกับ 5 องค์กรการ จัดประชุมประเมินคุณภาพขนส่งรถสาธารณะ จังหวัดเชียงรายที่ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา เครือข่ายผู้บริโภคภาคเหนือ 5 จังหวัด มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ เชียงรายจัดเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย “ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทาง” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องทับทิม2 โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวดเชียงราย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้เชิญ ดร.สุเมธ องกิตติกุล จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายสันนิวาส แสงมณี เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ นำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทางและประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การจัดเวทีประชุมคืนข้อมูลงานสำรวจบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย “ประเมินคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทาง” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นผลการศึกษาบริการขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงราย ในประเด็นคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะและความพึงพอใจต่อการโดยสารรถประจำทางของประชาชน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสิเคราะห์และแปรผลเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงในการพัฒนาบริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรมสำหรับประชาชนให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
29/11/62