Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (สล.พมพ.ทภ.3) จัดกิจกรรมการเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัดและบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 (สล.พมพ.ทภ.3) กำหนดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด และบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องพิจิตรา โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ 3 กำหนดการประชุมเสริมทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนระดับจังหวัด และบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดพื้นที่ตอนใน ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. 2566 – 2570 ของ สมช. ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบูรณาการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่
1.พื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศ
2. พื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
3. พื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านตำบลชายแดนของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่

กองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และมีความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านความมั่นคงหรือแผนงานเสริมความมั่นคง เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 นาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง