ข่าวเชียงใหม่

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 10.00น. ที่บริเวณลานวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวฺลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร และ ราษฎรชาวอำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมพิธีและให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวบรรยายสรุปสถานการณ์สภาวะอากาศและความหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พอสังเขป ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีเขตการปกครอง 25 อำเภอ 204 ตำบล และ 2,066 หมู่บ้าน ประชากร 1,746,840 คน สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภู จะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 388,970 คน จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 174,078 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 4,237 คน คนพิการ ทุพพลภาพ 35,494 คน ผู้มีรายได้น้อย 60,142 คนและผู้เดือดร้อนทั่วไป 115,019 คน

ด้านการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่แจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้ว รวม 22,781 ผืน จำแนกเป็น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,500 ผืน แยกเป็น อำเภอแม่อาย 1,000 ผืน อำเภอกัลยาณิวัฒนา 700 ผืน อำเภอเวียงแหง 600 ผืนอำเภอสะเมิง 600 ผืน อำเภอเชียงดาว 600 ผืน และลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่อาย จำนวน 3 คน และพื้นที่อำเภอฝาง จำนวน 6 คน ด้านองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสนับสนุนเครื่องกันหนาวให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 22,781 ผืน ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้ จึงช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเป็นผลดีต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชน โดยกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยบนที่สูง และห่างไกลการคมนาคม

ในโอกาสนี้ ผู้แทนมูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังได้เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดจันทร์ พร้อมถวายผ้าห่มและเวชภัณฑ์สามัญ ก่อนที่จะร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎร และผู้ที่ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น พร้อมกับได้พบปะพูดคุยและเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ดังนี้ คือ นายประพันธ์ พรรณสุข อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ต.กัลยาณิวัฒนาอ.กัลยาณิวัฒนา ที่ป่วยติดเตียงด้วยโรคอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวา ซึ่งมีญาติให้การดูแล โดยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท เบี้ยคนพิการเดือนละ 600 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ขณะที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาและสาธารณสุขสนับสนุนเครื่องรองนอน และรายที่ 2 นายสมชาย คีรีชัยพฤกษา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 3 บ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่เป็นป่วยติดเตียงเป็นโรคเกี่ยวกับสมอง แต่มีญาติคอยดูแล โดยได้รับเบี้ยคนพิการ เดือนละ 600 บาทและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท

ซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภัยความเดือดร้อนของราษฎรแล้ว ยังเป็นขวัญ ให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว เหล่าพสกนิกรทั้งหลายทั้งปวงล้วนต่างซาบซึ้งถึงความห่วงใยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ