นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมนจังหวัด ก.พ. (ท.) เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อ 301000 ม.ค. 62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.วีรยุทธ กวยะปาณิก รอง ผอ.รมนจังหวัด ก.พ. (ท.) เข้าร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 ตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง / ย้ายมาดำรงดำแหน่งใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องงานนโยบายรัฐบาล/งานสำคัญของจังหวัด

– การสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย
– มาตรการ และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
– การดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. รายจ่ายงบประมาณ 2562
– งานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562
– ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน มกราคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 การแถลงผลงานของรัฐบาลในห้วง 4 ปีที่ผ่านมา และผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร
ระเบียบวาระที่ 4 การซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติการใช้รถส่วนกลาง/รถยนต์ของทางราชการ
โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. เป็นประธานในที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม 100 คน ณ ห้องประชุมซุ้มกอ อาคารศูนย์ราชการชั้น 4 ต.หนองปลิง อ.เมือง จว.ก.พ.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ