ข่าวการศึกษาและไอที

ม.เกษตรฯ เดินหน้ารุกส่งวิทยุ ม.ก.ร่วมบริการสาธารณะ สืบสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เตรียมทำ mou กับเทศบาลเมืองแม่เหียะทำโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศต้นแบบ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทุกภูมิภาค

ม.เกษตรฯ เดินหน้ารุกส่งวิทยุ ม.ก.ร่วมบริการสาธารณะ สืบสาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย เตรียมทำ mou กับเทศบาลเมืองแม่เหียะทำโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศต้นแบบ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทุกภูมิภาค

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่และคณะ ได้เข้าพบ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ และทีมผู้บริหาร เพื่อหารือเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศต้นแบบ รุ่นที่ 1 เมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศต้นแบบฯ นี้ ในเบื้องต้นทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ จะเปิดรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน เพื่อเป็นต้นแบบในการฝึกอบรมด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้านการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ AM 612 kHz ทุกช่องทางและผ่านทาง Youtube ของสถานีวิทยุ ม.ก. ช่อง KU Radio Thailand ซึ่งสามารถติดตามรับชมและรับฟังย้อนหลังได้

สำหรับกิจกรรมโครงการโรงเรียนเกษตรและเทคโนโลยีทางอากาศนี้ ทางคุณหลวง สุวรรณวาจกกสิกิจ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2489-2501) เป็นผู้คิดริเริ่มโครงการในปี พ.ศ.2492 เพื่อต้องการส่งเสริมให้คนไทยเลี้ยงไก่เป็นการค้าและยึดเอาเป็นอาชีพหลักในขณะนั้น โดยบรรยายออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณา (กรมประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบัน) และยังไปบรรยายที่สถานีวิทยุ 1 ป.ณ.

ต่อมาในยุคปัจจุบัน ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ภายใต้การบริหารงานของ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์และได้พัฒนาสื่อในการออกอากาศ เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว จึงได้เริ่มดำเนินโครงการโรงเรียนทางอากาศหลักสูตรแรก ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบในยุคโลกาภิวัฒน์ คือ โรงเรียนหลักสูตรลำไย ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้ต่อยอดโครงการโรงเรียนทางอากาศหลายหลักสูตร อาทิ โรงเรียนข้าวทางอากาศ ร่วมกับกรมการข้าว โรงเรียนโคเนื้อทางอากาศ ร่วมกับ ธ.ก.ส. เป็นต้น

และในปี พ.ศ.2561 นี้ กำลังจะดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทาง ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่า จะเริ่มดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ และการออกอากาศโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศต้นแบบ รุ่นที่ 1 เมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ต่อไปและยังมีแผนที่จะร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆต่อไปด้วย ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ให้บริการสาธารณะตามพันธกิจ มีการส่งเสริมความพร้อมของท้องถิ่นรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยด้วย.