สถานที่ท่องเที่ยว

ชาวบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดงานบุญประเพณีทอดเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป

ชาวบ้านโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดงานบุญประเพณีทอดเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการ จัดงานบุญประเพณีทอดเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อย เอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นำคณะนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โดยมี นายสุรชัย ด่านวันดี กำนันตำบลขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ตำบลขอนแก่น และอุบาสก อุบาสิกา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นชาวอีสานให้คงอยู่สืบต่อไป

ทั้งนี้ คณะสงฆ์และประชาชนชาวตำบลขอนแก่น ได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานบุญประเพณีทอดเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน ซึ่งจัดในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันไปทุกวัดในเขตตำบลขอนแก่น และปีนี้ได้กำหนดให้วัดโนนสะอาดจัดงาน โดยการนำของ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น พร้อมด้วยชาวบ้านโนนสะอาด เป็นเจ้าภาพในการจัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิ่นชนชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีอันดีต่อกัน ระหว่างคณะสงฆ์และชาวบ้านในชุมชน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์ ในการสวดพระปาฏิโมกข์ และอุโบสถสามัคคี

พระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้แสดงธรรมว่า ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ชีวิตมีความดีงาม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมสร้างความสามัคคีอันดีของประชาชนในชุมชน และประเพณีใน ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ของชาวอีสานบางอย่างใกล้จะสูญหายไป สมควรที่เราจะช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมให้คงอยู่สืบไป จนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เช่นการร้องทำนองสรภัญญะ ก้อเป็นกุศโลบาย ที่ พระสงฆ์ หรือ ครู อาจารย์ สมัยโบราณ ต้องการให้ชาวบ้านได้เรียนหนังสือ สามารถอ่านออกเขียนได้ อย่างถูกต้อง เป็นต้น

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดการสวดหรือขับร้องทำนองสรภัญญะอีสาน ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การทำบุญถวายดอกไม้ ธูปเทียน ข้าวสาร ต้นดอกไม้เงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและวิหารพระนาคปรก มีการสวดพระปาฏิโมกข์อุโบสถสามัคคีของคณะสงฆ์ และการให้บริการอาหารอีสานตามฤดูกาลในท้องถิ่น ตามประเพณีงานบุญ ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็อิ่มบุญ อิ่มใจ กันถ้วนหน้า..๚๛

 

_________________________
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อมวลชน ๑๐๑.Smart city : รายงาน