Uncategorized

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบการบังคับบัญ ชา สานภารกิจสู่เป้าหมาย

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งมอบการบังคับบัญ ชา สานภารกิจสู่เป้าหมาย

วันนี้ 28 ก.ย.62 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งมีวาระครบเกษียณอายุราชการ และมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ร.ต. สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป ได้กระทำพิธีกล่าวอำลากำลังพล และแนะนำผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ท่านใหม่ พร้อมมอบธงประจำหน่วยและลงนาม เพื่อส่งมอบหน้าที่ให้แก่ พล.ร.ต.
สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (อัตราพลเรือโท) โดยมีผู้บังคับชาและกำลังพลในสังกัดให้การ
ต้อนรับอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบัญ
ชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พล.ร.ท.บรรจบฯ กล่าวว่าผู้บัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือมาแล้วหลายหน่วยงาน เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วหลายตำแหน่ง ทั้งในด้านการปก
ครองบังคับบัญชา และงานในฝ่ายอำนวยการ อาทิ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศ ยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศ ยานและรักษาฝั่ง ผู้อำนวยการกองยุทธ การทัพเรือภาคที่ 1 รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และเจ้ากรมการเงินทหารเรือ ซึ่งจากประสบการณ์ของท่านที่ผ่านมา มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเป็นผู้นำความสำเร็จในภารกิจและความเจริญก้าวหน้ามาสู่ทัพเรือภาคที่ 1 ได้เป็นอย่างดี
ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยรบที่มีสรรพกำลังทางเรือ ทางบก และทางอา
กาศ รับผิดชอบดูแลความมั่นคง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขตทะเลอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดชุมพร ถึงจังหวัดตราด ถือว่ามีพื้นที่รับผิดชอบ
อย่างกว้างขวาง
“มั่นใจว่าผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จะสามารถบริหารจัดการภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าสืบไปในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอน” พล.ร.ท.บรรจบฯ ได้กล่าวในตอนท้าย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก