Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

ที่ห้องประชุมเมืองราช โรงแรมโฆษิตฮิลล์ คณะกรรมการ การร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร ) โดยมีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมม สมาคมธนาคาร ที่ปรึกษาและเครือข่าย

30 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นที่ห้องประชุมเมืองราช โรงแรมโฆษิตฮิลล์ คณะกรรมการ การร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร ) โดยมีสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรมม สมาคมธนาคาร ที่ปรึกษาและเครือข่าย

โดยมีวาระการประชุม หลายเรื่อง เรื่องหลักๆเช่น เรื่องของความคืบหน้างบประมาณปี 2563 เงินงบประมาณ 260 ล้านบาท ซึ่งคณะกองเลขาธิการ( กกร) จังหวัดพิษณุโลกได้ทำเรื่องเสนอตัดงบเหลือ 210 ล้านบาท

เรื่อง กองเลขาธิการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันชี้แจง บทบาท และหน้าที่ทำงานของคณะกรรมการ (กกร)จังหวัดเพชรบูรณ์

.. เรื่องการประชาสัมพันธ์ทีมที่ปรึกษา (กกร) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้าน สถาบันการศึกษาฝ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผศ.ดร ปรีชา ศรีเรื่องฤทธ์ เป็นประธาน สถาบันการศึกษาเพชรบูรณ์ ของ (กกร)
และอีกเรื่อง คือการมอบตำแหน่งประธาน( กกร)จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กลับ ประธานหอการค้า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประธานคนเดิม สมาคมธนาคาร ได้หมดวาระลง
หลังจากนั้น อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณ วุฒิชัย ได้เสนอให้ ที่ประชุม นำโครงการ ปลูกต้นไม้ ยืนต้นบนเขาค้อ เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค ใหม่ และประธานหอการค้า ได้นำเสนอเรื่องสกายวอล์ค ในการนำเสนอครั้งนี้ ประธาน( กกร ) ภาคเหนือตอนล่าง นายสมชาย สุระเวคิน ซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรม ของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย ได้รับลูก จะนำเสนอในที่ประชุม( กกร)ระดับ ภาคเหนือตอนล่าง หลังจากนั้นนายสมชาย สุระเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ชี้แจง ถึงเงินที่ตัดออกมาจาก โครงการ 260 ล้าน ว่ามีการนำไปเพิ่มให้กับ สภาเกษตร แต่ละจังหวัดเรื่องของการอบรม โดยจะได้ประมาณจังหวัดละ 10 ล้านบาท หลังจากนั้น คณะกรรมการ(กกร) ได้ถ่ายรูปร่วมกัน