Uncategorized

รร ธัมมสิริศึกษาเปิดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียน

รร ธัมมสิริศึกษาเปิดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ครูนำไปพัฒนาผู้เรียนนายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมด้วย อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวรเวทมุนี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์ เกียรติศักดิ์ เพ็ชรนารายณ์ ผู่ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานจัดโครงการฯ ซึ่งมีคณะครูอาจารย์ จำนวน 150 คน เข้าร่วมในการอบรม และในวันนี้ยังรับเกียรติ ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30 ชัยภูมิ (พว.)มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้อีกด้วย นายทวี สุกแก้ว กล่าวว่า กล่าวว่า สืบเนื่องมาจาก พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9นับตั้งแต่ปีพ. 2517 เป็นตันมา จะพบว่าพระองค์ท่านได้ทรงเน้น ย้ำแนวทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ การรู้จักความอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำรงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้กันภายใต้ชื่อว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นศูนย์ขับเคลื่อนศรษฐกิพอเพียง มีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำแผนงาน โครงการ สู่การปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานในภาคการศึกษา พัฒนาผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการนำไปปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลในการนี้ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ไต้ตระหนักถึงการพัฒนาครูผู้สอนให้ช้ใจถึง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปการจัดอบรมในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือประการแรก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงประการที่สอง เพื่อให้สามารถนำทฤษฎีศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูผู้สอนตามกลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระรวมทั้งครูผู้สอนในระดับปฐมวัย เนื้อหาการประชุม ประกอบด้วย แนวคิด หลักการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก