Uncategorized ข่าว นราธิวาส

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบบ้านผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบบ้านผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ให้แก่นายสะรอนิง สาแม ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งอำเภอเมืองนราธิวาสขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เบื้องต้นของครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือคือครอบครัวของ นายสะรอนิง สาแม อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/3 หมู่ที่ 13 บ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท มีภรรยาชื่อ นางซัลมะ มูซอ อายุ 49 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป มีบุตร 4 คน ซึ่งครอบครัวมีรายได้น้อย สภาพที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม
สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือสนับสนุนรายการออกแบบและประมาณการค่าวัสดุ ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนด้านแรงงาน
นายสะรอนิง สาแม กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านและมอบสิ่งของในวันนี้ ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่เสียสละเวลา กำลังแรงกายแรงใจช่วยกันสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ สานฝันของตนและครอบครัวให้เป็นจริง และจากนี้ตนพร้อมที่จะช่วยเหลือและทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ