Uncategorized ข่าว เชียงราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562

เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชมสวนในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2019 ที่สวนไม้งามริมน้ำกก ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 07.00 น. เทศบาลนครเชียงราย เชิญชมและท่องเที่ยวในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ที่สวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการสรุปผล แถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเขียงราย

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰