ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (เสวนา 4 ภูมิภาค)

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (เสวนา 4 ภูมิภาค) โดยมีนายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และนายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 600 คน
สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. กลุ่มอาชีวศึกษา 3. กลุ่มการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ4. กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชน และการศึกษาพระปริยัติธรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน