ข่าวเชียงใหม่

โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี

โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวีถี

 

วันจันทร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) รุ่นที่ 17 อาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และรุ่นที่ 18 ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดยโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายนริศ บุญสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นางสาวอัมพร ไชยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ บัวคำ นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง และทีมครูOTOP จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการอบรม ทั้งหมด 20 รุ่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ รวม 800 คน 800 ผลิตภัณฑ์ โดยรุ่นที่ 17 และ18 ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่