Uncategorized

ร้อยเอ๊ด โครงการลดขยะในชุมชน

ร้อยเอ๊ด
โครงการลดขยะในชุมชน
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมโครงการลดขยะในชุมชน ให้ อสม.ในตำบลเชียงใหม่
วันนี้ 30ิ สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น- 16.30 น ณ.อาค่ารเฉลิมพระเกียรติ์ฯ เทศบาลตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.นางสว่างจิต บัวปัญญ์สิริ (รักษาราชการแทน) ผอ.กองงานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเชียงใหม่จัดอบรมโครงการลดปริมาณขยะในชุมชนให้กับ อสม.ในเขตตำบลเชียงใหม่ จาก 16 ชุมชนๆละ 6 คน รวมอสม.ที่เข้าอบรม จำนวน 93 คน โดมมี ดร.บุญจันทร์ ทิพย์ชัย ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดกาอบรม
ดร.บุญจันทร์ ทิพย์ชัย(คลิป)กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมลดขยะในชุมชนว่า
1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
2.มีความรู้วิธีการคัดแยกขยะจากต้นทางคือที่บ้านตนเองก่อน
3.ลดปริมาณขยะก่อนนำไปทำลาย


คณิต. ไชยจันทร์/รายงาน