Uncategorized

รองนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
………

รองนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 สั่งทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.)
เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทหาร นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด รวมทั้งผู้แทนส่วน
ราชการในส่วนกลาง รวม 940 คน โดยมีนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ป.ส. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เข้าร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส กรุงเทพมหานคร

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายรัฐบาล ภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่
ต้องให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการจัดการกับปัญหา โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มองปัญหาอย่างองค์รวมและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบ แยกแยะกลไกของปัญหาว่าส่วนใด คือ ต้นทางของปัญหา เช่น แหล่งที่มาของยาเสพติด กลางทางของปัญหา เช่น การเสพการติด การแพร่ระบาด และปลายทางของปัญหา คือ การป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานยึดแผนปฏิบัติการตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด และเน้นย้ำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน
3 เดือน ทุกหน่วยต้องกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน โดยมี สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการวางระบบการรายงาน รวบรวมประมวลผลการดำเนินงาน รายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุกเดือน และประเมิน
ผลทุก 3 เดือน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พร้อมกันนี้ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้นำเสนอกรอบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายยาเสพติดของโลก กรอบทิศทางและความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านยาเสพติดระยะ 20 ปี และจุดเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อกำหนดทิศทางและความชัดเจนในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ได้อย่างประสานสอดคล้อง และเกิดประสิทธิภาพในการบูรณาการแผนและงบ
ประมาณในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

………
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”

แจ้งเบาะแสยาเสพติด
สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386