ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขันเดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขันเดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 4 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร พร้อมคณะ อัญเชิญ ถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี วางหน้าโต๊ะหมู่บูชา หน้าพระรูป ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ภัทรสาร นางวาสนา เทียมสุวรรณ นายชลัช สุภาพกุล และ นายธีรศักดิ์ เพียรชัย โดยมีนาย วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ให้การต้อนรับ

โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม นับเป็นเกียรติอันสูงสุดของจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยสำนึกใน พระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม เป็นสรรพสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด สืบไป
นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม เดิน วิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ รวมพลังคนไทยก้าวพร้อมกัน 4 ภาค ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราช วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการร่วมสานต่อพระปณิธาน สมาน สามัคคี ส่งต่อกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ทั่วประเทศ
ในโอกาสนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้เตรียมความพร้อมโดยการจัดประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย ในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภายในบริเวณงาน จุดปล่อยตัว เส้นทางในการวิ่ง ให้มีความพร้อมและความปลอดภัยมากที่สุด การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสะอาด บนเส้นทางในการวิ่ง ส่วนทางด้านความปลอดภัย ทางตำรวจที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้วิ่ง จัดการเรื่องการจราจร สถานที่จอดรถให้กับนักวิ่งทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัดด้วย เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้

 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
บุญมี ข่าว ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก ข่าว
สปชส ร้อยเอ็ด