ข่าวกระแสสังคม

สตูล อบต.กำแพง โครงการท้องถิ่นอาสา “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

สตูล อบต.กำแพง โครงการท้องถิ่นอาสา “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”
วันนึ้7ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกอบต.กำแพง พร้อมโต๊ะอิหม่ามม.7 และจนท. ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสา “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ประชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมใจถวายของขวัญแด่พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพสร้างกูร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในโครงการท้องถิ่นอาสา”จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมตั้งปณิธานที่จะทำความดีด้วยการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมมือกันลดปัญหาโลกร้อน โดยเริ่มที่ตนเองและท้องถิ่นของตนต่อไป


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Comments are closed.