Uncategorized

“จังหวัดร้อยเอ็ดฯมอบเกียรติบัตร”เชิดชู”เกียรติหน่วยงานการป้องกัน”การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับ “D-RTI” //” RTI Term” //

“จังหวัดร้อยเอ็ดฯมอบเกียรติบัตร”เชิดชู”เกียรติหน่วยงานการป้องกัน”การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับ “D-RTI” //” RTI Term” //

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทุกแห่งและสาธารณสุขทุก อำเภอของ จังหวัดร้อยเอ็ด คึกคักต่างเดินทาง เข้าร่วมรับเกียรติบัตร
วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองและประเมินผลฯ”ระดับ[ D-RTI ]และระดับ[ RTI Term ]
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานการป้องกันควบคุมโรค เขตที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ประเมินรับรองผล การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ[ D-RTI ] เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ และประเมินรับรองผลทีมงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล [ RTI-Term ] เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น”รางวัลชัยนาทนเรนทร”ในระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ จึงมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้

๑. มอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับการคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่นระดับเขตฯ“รางวัลชัยนาทนเรนทร” นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
นายอภิชาติ โพธิสาร ผู้ใหญ่บ้านหนองนาสร้าง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๒ มอบประกาศเกียรติคุณในการนำเสนอนวัตกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
๓ มอบประกาศเกียรติคุณแก่เครือข่ายสุขภาพโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๔แห่ง
๑.องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด
๓.เครือข่ายบริการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

๔.มอบประกาศนียบัตร อำเภอ และตำบลที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อำเภอที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม
๑. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทีมตำบลที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม จำนวน ๓ ตำบล ได้แก่

๑.ทีมตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๒.ทีมตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๓.ทีมตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ในครั้งนี้พิธีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีฯ

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

_______________
ศรีไพร ทูลธรรม : ภาพ/ข่าว
สปชส.อสม สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
๑๐๑ Smart city

Comments are closed.