Uncategorized

สถาบันการสร้างชาติ จัดพิธีให้โอวาทหลักสูตร นสช. รุ่นที่ 8 เน้นย้ำ รวมพลังทำความดี นำประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า

สถาบันการสร้างชาติ จัดพิธีให้โอวาทหลักสูตร นสช. รุ่นที่ 8 เน้นย้ำ รวมพลังทำความดี นำประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า

ม.ร.ว.ทองน้อย ทองใหญ่ อดีตรองราชเลขาธิการในรัชกาลที่ 9 และผู้ประจำพระองค์อาวุโสในรัชกาลปัจจุบัน ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 สถาบันการสร้างชาติ เน้นย้ำให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมพลังทำสิ่งดี นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 หม่อมราชวงศ์ทองน้อย ทองใหญ่ อดีตรองราชเลขาธิการในรัชกาลที่ 9 และผู้ประจำพระองค์อาวุโสในรัชกาลปัจจุบัน เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 ณ ห้องบอลรูมบี ศูนย์ประชุมโพธาลัย เลเซอร์ ปาร์ค โดยมี คุณอรัญญา สกุลโกศล CEO หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ รวมทั้งที่ปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยคุณอรัญญาฯ กล่าวว่า เราทุกคนตระหนักถึงสิทธิพิเศษที่ได้รับจากสถาบันฯ ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งชุมชนคนสร้างชาติในรุ่นที่ 8 นี้ ซึ่งเราทุกคนถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อชาติบ้านเมือง

 

ทั้งนี้ จะขอน้อมรับคำให้โอวาท คำแนะนำจาก ม.ร.ว.ทองน้อยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของการเป็นแสงสว่างที่จะนำพาประเทศให้พบทางออก ก้าวไปสู่ประเทศที่อารยะเจริญก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมกันเป็นพลังทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป