Uncategorized ข่าว จันทบุรี

นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี สัมมนาวิชาการ “สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี”

นิเทศศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี สัมมนาวิชาการ “สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ วรรณประภา ร่วมกับหลักสูตรสื่อสารมวลชน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง“สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี” ณ ลานชงโค โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดี กล่าวเปิดงาน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้กระเตื้องขึ้น โดยมีสื่อมวลชนเป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญในการ ถ่ายทอดสื่อสารวัฒนธรรมในจังหวัดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้คนในพื้นที่เกิดความรู้สึกรัก และหวงแหนในวัฒนธรรม ร่วมมือกันส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรม และร่วมสืบทอดวัฒนธรรมไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัฒนธรรมของจังหวัดเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีคุณเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคุณวุฒินันท์ จันทร์มา โปรดิวเซอร์รายการชื่อดังจาก NBT จันทบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ คือ เป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ในส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ความรู้ ความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา ทั้งยังสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีต่อไป

/สุปราณี แก้วหุง /จันทบุรี